РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Законодавство України є достатньо розвинутим щодо впровадження основних принципiв сталого розвитку. Воно визначає право кожного на охорону здоров'я, що передбачає безпечне для життя i здоров'я людей навколишнє природне середовище, санiтарно-епiдемiчне благополуччя територiї i населеного пункту, де вiн проживає, безпечнi i здоровi умови працi, навчання, побуту та вiдпочинку, достовiрну та своєчасну iнформацiю про стан свого здоров'я, включаючи iснуючi i можливi фактори ризику. Поряд з цим, кожен має право на вiдшкодування за рахунок держави чи органiв мiсцевого самоврядування матерiальної чи моральної шкоди, завданої незаконними дiями чи бездiяльнiстю органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб при здiйсненнi ними своїх повноважень.

Удосконалення стратегї управління містом є важливим напрямком діяльності органу місцевого самоврядування.

Механiзмами реалiзацiї прiоритетних завдань в цiй сферi є:

1.Вироблення показників (індикаторів) сталого розвитку Ужгорода.

2.Професійний розрахунок найбільше небезпечних ризиків і суспільне обговорення можливостей їх зменшення.

3.Моніторинг і оцінка процесу використання і накопичення природних, створених і соціальних ресурсів Ужгорода через проведення моніторингу зміни індикаторів.

Управлiння мiстом вимагає системи оцiнок, яка вiдображає вирiшення на мiсцевому рiвнi основних проблем: загальна безпека; оточуюче середовище; вiдпочинок; здоров'я населення; доходи, освiта; зайнятiсть населення; житловi умови.

Здійснюватиметься моніторинг наступних показників (індикаторів) на найближчі п’ять років:

Проблема Індикатори Ужгород Закар-патська область Україна Ужгород (прогноз/ потреба)
Економіка Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг на 1 жителя в усіх галузях економіки, тис.грн. 36,0 8,8 х х
Населення Щільність населення на кв.км, осіб 2925 98 78 х
Демогра-фічна ситуація Народжуваність на 1000 осіб 11,3 12,4 8,3 13,0
Смертність на 1000 осіб 11,2 12,4 15,8 10,0
Природний приріст +0,1 0 -7,5 3,0
Здоров’я населення Кількість захворювань на 1000 осіб, із них: 587,8 689,9 686,5 450,0
- інфекційні хвороби 13,7 9,5 28,1 8,0
- туберкульоз 0,6 0,6 0,8 0,4
- бронхіальна астма 0,4 0,4 0,3 0,2
Забезпеченість лікарями на 10000 населення, осіб 117,8 42,3 47,4 115,0
Забезпеченість середнім медичним персоналом на 10000 населення, осіб 196,0 106,5 110,9 196,0
Зайнятість населення Кількість населення, зайнятого в економіці у відсотках до працездатного населення 76,2 х
х 80,0
Освітній рівень Кількість осіб, що проживають і мають повну вищу освіту на 1000 осіб населення 223 71 118 240
Кількість осіб, що мають базову вищу освіту на 1000 осіб населення 15 6 6 35
Соціальна активність Кількість членів громадських організацій в місті на 1000 осіб 384 398 338 500
Житлові умови Забезпеченість населення житлом загальної площі на одну особу, м2 19,7 21,8 21,0 23,0
Кількість сімей, що потребують покращення житлових умов 6375 х х 4875
Кількість збудованих квартир в рік, одиниць 179 х х 500
Доходи населення Середньомісячна заробітна плата робітників та службовців, зайнятих в економіці, грн. 863,36 726,38 882,10 3000,0
Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту 398,0 359,72 405,6 1350,0
Спожива- ння продуктів харчуван-ня На душу населення за рік, кг
М’ясо і м’ясопродукти 40,8 37,7 38,5 45,4
Молоко і молочні продукти 217,2 260,6 226,0 353,3
Яйця, шт. 228 220 237 246
Картопля 127,2 199,5 141,4 90,1
Фрукти і ягоди 40,8 101,4 115,4 61,3
Хліб і продукти з борошна 118,8 125,6 142,6 93,8
Транспорт і зв’язок Забезпеченість населення приватними легковими автомобілями на 1000 населення, шт. 181 103 х 200
Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей – всього 70 37 х 90
Довжина автомобільних доріг місцевого значення, км 210 х х 210

Зношеність автомобільних доріг місцевого значення, %:

- магістральних

- другорядних - внутрішньоквартальних

60

30-40 70 80-90
х

х х х
х

х х х
х

х х х

Направлено коштів на проведення капітального ремонту мереж автодоріг, млн.грн. в рік 6,0 х х 10,5
Інвестиції Інвестиції в основний капітал в розрахунку на одного мешканця, тис.грн. 4,0 0,9 1,6 5,0
Іноземні інвестиції на одну особу, дол.США 441,4 251,7 201,6 700,0
Стан комуналь-ного госпо-дарства Протяжність водопроводної мережі, км 276,1 х х х
З них потребують заміни, км 113 х х х
Протяжність каналізаційних мереж, км 191 х х х
З них потребують заміни, км 30 х х х
Введено в експлуатацію:
водопровід, км 2,0 х х 10,0
каналізація, км 3,5 х х 6,0

Загальна безпека прожива-ння

Фінансування з міського бюджету витрат на покращення навколишнього середовища, всього в млн.грн. - затрати на благоустрій, реконструкцію доріг; - реконструкцію водопро-відно-каналізаційного гос-подарства, вивіз та розмі-щення відходів, протипа-водкові заходи, озеленення, екологічну освіту)

22,1

12,9


9,2

хх

х
хх

х

40,1

25,115,0

Стан атмосфер-ного повітря Обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від рухомих джерел забруднення на 1 жителя, кг 70,0 18,0 45,0 х
Озеленен-ня Площа зелених зон на 1 жителя, кв.м.

8,6

х
х 10
Площа благоустрою зелених зон, га 20 х х 100
Кількість висаджених деревно-чагарникових насаджень, одиниць

в т.ч. :

- дерев - декоративних насаджень611


390 222

х

х х
х

х х
1500

500 1000
Місця відпочин-ку Затрати на благоустрій парків, дитячих площадок на прибудинкових територіях, в діючих цінах в млн.грн. 0,6 х х 1,5
Сміття на вулицях
Нормативна потреба ємності контейнерів до обсягу утворених відходів, м3520

х
х
520
Кількість наявних контей-нерів ємністю, одиниць:

- 10 м3

- 1 м3 (типу євро) - 0,6 м38

253 284

х х х
х х х
0 350 284
Закуплено нових контейнерів типу євро, одиниць 150 х х 100
Витрати на придбання нових контейнерів та облаштування площадок, млн.грн.


0,3х


х


0,8
Витрати на придбання нової техніки по вивозу сміття, млн.грн.0,7

х
х
1,2

Важливим чинником досягнення сталого розвитку міста буде створення умов для доступу громадськостi до iнформацiї та її участь у прийняттi рiшень. Будуть здійснені заходи для створення банкiв даних про економiчний, соціальний, просторовий, екологiчний та управлінський стан у мiстi i створено умови доступу громадськостi до цих даних та для надання мешканцями міста своїх пропозицiй та побажань.

В структурi управлiння пiдроздiли зв'язкiв з громадськiстю повинні бути забезпеченi належною iнформацiйною технiкою для збору та узагальнення пропозицiй громадськостi з питань сталого розвитку та iнформування її про всi кроки влади в цьому напрямку.

Особливе місце в реалізації Концепції сталого розвитку займатиме малий та середній бізнес, який створює значну частину робочих міст та забезпечує наповнення бюджету. Тому, першочерговим завданням влади є сприяння створенню інфраструктури для обслуговування малого та середнього бізнесу.

Важливим чинником пiдвищення ефективностi суспiльно-економiчної дiяльностi, необхiдним для обгрунтованого прийняття управлiнських рiшень та контролю за їх виконанням, є інформатизацiя, яка буде проводитись на основi комп'ютеризацiї робочих мiсць та впровадження iнформацiйних систем та банкiв даних. Найбiльш важливими слiд вважати кадастровi системи землi та нерухомостi, iнформатизацiю будiвництва, мiського транспорту, системи охорони здоров'я, соцiального захисту та соцiального забезпечення населення.

Результати, яких необхiдно досягти в соцiальнiй, економiчнiй та еколо-гiчнiй сферах розвитку:

- забезпечення позитивних демографiчних тенденцiй;

- стабiльне покращання якостi життя населення і його наближення до рівня країн Центральної Європи;

- створення високотехнологiчного i екологобезпечного промислового комплексу;

- ефективне функцiонування транспортного потенцiалу мiста;

- повне забезпечення потреб у засобах зв'язку свiтового рiвня;

- збiльшення тривалостi життя громадян та належна охорона здоров'я населення;

- перетворення міста в освiтнiй, науковий та культурний центр та центр

інформаційних технологій;

- розвиток туризму, постiйне збiльшення частки надходжень у бюджет вiд туристичних послуг до середньоєвропейського рiвня;

- екологiчно безпечне функцiонування мiського середовища, модернiзацiя мiської iнженерної iнфраструктури;

- забезпечення особистої безпеки громадян, дотримання законностi та правопорядку.

Ключовим елементом Концепції сталого розвитку є механізм фінансового забезпечення життєдіяльності та розвитку міста, залучення та раціональне використання фінансово–кредитних та інвестиційних ресурсів. Важливим напрямом діяльності регіональних владних структур є їх всебічна робота щодо формування сприятливого інвестиційного клімату в місті. Необхідно запровадити схему і постійно здійснювати порівняння показників м. Ужгорода щодо інвестиційної привабливості з існуючими показниками міжнародних організацій, якими найчастіше користуються зарубіжні інвестори .

Перехiд м.Ужгорода на принципи сталого розвитку буде здійснюватися поступово. Перший етап буде пов'язаний iз створенням передумов для реалiзацiї принципiв соцiальної справедливостi, забезпечення макроекономiчної стабiлiзацiї, лiквiдацiї бiдностi в мiстi, пiдвищення екологiчної культури громадян, забезпечення доступу громадян до iнформацiї та процедури їх участi у обговореннi та прийняттi владних рiшень по реалізації вироблених індикаторів сталого розвитку міста.

Наступний етап передбачає структурну перебудову економiки міста, впровадження високоефективних екологiчних технологiй, збалансоване використання природно-ресурсного потенцiалу мiста, забезпечення якостi життя, яке вiдповiдає стандартам країн Західної Європи, надання широких прав територіальним громадам.


Оновлена
версія сайту
Інформація про виділення коштів місцевого бюджету
КОРИГУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА
Внесення змін у детальні плани території індивідуальної малоповерхової житлової малоповерхової забудови в районі вулиць Тютюнової, Загорської, Ярослава Мудрого для розміщення житлових будинків садибного типу для учасників АТО та бойових дій в Афганістані
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ПЛАН МІСТА

Пояснювальна записка.pdf
Карта (1-5000).jpg (35M)
Схема маршрутів громадського транспорту Ужгорода


Контактні телефони приватних та комунальних служб міста, диспетчерських служб
Інформація про порядок подання звернень, функціонування телефонів «гарячої лінії» та електронні поштові адреси в Ужгородській місцевій прокуратурі

Електронні звернення громадян


*Додатково інформуємо, що відповідно до Закону України, "Про звернення громадян" відділом роботи із зверненнями громадян ведеться реєстрація телефонних звернень громадян за номером : 617127

швидкий перехід


ГОЛОВНА

Про Ужгород

Фотогалерея

Структура органів міської ради

Рішення сесій міської ради

Рішення виконкому

Розпорядження міського голови

Постійні комісії

Громадсько-політична активність

Зовнішньо-економічна та інвестиційна діяльність

Паспорт підприємств міста

Оголошено конкурс